ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ವೈರಲ್ ಆದಳು ನವವಿವಾಹಿತೆ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಗೆಯೂ ಒಂದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಗೆಯುಕ್ಕಿಸುವ ಒಂದಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೆದುರು ತಂದಿಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು…