ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವ ಬಗೆಯನು ಬದಲಿಸಿದ MP3 ಬಂದುದು ಹೇಗೆ?

ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್‌, ಕ್ಯಾಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿಸಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ ನಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸಂಗೀತದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಎಂಪಿ3. ಆಗ ನಾವು ಸಂಗೀತ ಕೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ…

ಐಸಾಕ್‌ ನ್ಯೂಟನ್‌ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಸ್‌ ಜನಕ ಎಂಬುದು ಅರ್ಧಸತ್ಯವೆ?

ಯಾವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ, ಬೆಳೆಸಿದ ಶ್ರೇಯ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯದ್ದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡಿಪಾಯ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕಿದರೂ…